استفتا از مراجع اسلام در خصوص گلدکوئيست و سيستمهای شبکه‌ای

ليست استفتاهای انجام شده از مراجع عاليقدر و شماره‌های تماس دفتر اين مراجع جهت چك كردن صحت مطالب

توجه: جهت ديدن استفتاها به نرم افزار Acrobat Reader نياز می‌باشد.

 1. استفتا از حضرت آيت الله خامنه‌ای در خصوص گلدكوئيست (مکاسب) كليك كنيد ...
 2. استفتا از حضرت آيت الله مكارم شيرازی در خصوص گلدكوئيست   كليك كنيد ...
 3. استفتا جعلی منسوب به آيت الله مكارم شيرازی  - ۱                 كليك كنيد ...
 4. استفتا جعلی منسوب به آيت الله مكارم شيرازی  - ۲                 كليك كنيد ...
 5. استفتا از حضرت آيت الله مكارم شيرازی در خصوص گلدكوئيست   كليك كنيد ...
 6. استفتا از حضرت آيت الله مكارم شيرازی در خصوص گلدكوئيست   كليك كنيد ...
 7. استفتا از حضرت آيت الله مكارم شيرازی در خصوص موارد مشابه گلدكوئيست   كليك كنيد ...
 8. استفتا از حضرت آيت الله مكارم شيرازی در خصوص گلدكوئيست   كليك كنيد ...
 9. استفتا از حضرت آيت الله فاضل لنكرانی در خصوص موارد مشابه گلدكوئيست    كليك كنيد ...
 10. استفتا از حضرت آيت الله فاضل لنكرانی در خصوص گلدكوئيست    كليك كنيد ...
 11. استفتا از حضرت آيت الله فاضل لنكرانی در خصوص گلدكوئيست    كليك كنيد ...
 12. استفتا از حضرت آيت الله سيستانی در خصوص گلدكوئيست    كليك كنيد ...
 13. استفتا از حضرت آيت الله صانعی در خصوص  گلدكوئيست   كليك كنيد ...
 14. استفتا از حضرت آيت الله صافی گلپايگانی در خصوص  گلدكوئيست   كليك كنيد ...
 15. استفتا از حضرت آيت الله نوری همدانی در خصوص  گلدكوئيست   كليك كنيد ...
 16. استفتا از ‌الشيخ مولانا محمدقاسم قاسمی         كليك كنيد ...
دفتر آيت الله خامنه‌ای
تهران: ۶۴۴۱۱ (پنج رقمی)
دفتر آيت الله فاضل لنكرانی
تهران: ۳۱۲۲۶۵۵ - ۳۱۳۷۶۶۷
قم:    ۷۷۱۷۸۷۱
دفتر آيت الله مكارم شيرازی
تهران: ۷۵۱۲۲۴۱ -۷۵۱۲۲۴۲
قم:     ۳ - ۷۴۳۱۱۰
دفتر آيت الله نوری همدانی
تهران:  ۳۱۳۷۱۹۴
قم: ۷۷۴۱۸۵۰
دفتر آيت الله سيستانی
تهران: ۵۶۲۲۹۲۳
قم: ۱۸ - ۷۷۴۱۴۱۵
دفتر آيت الله صافی گلپايگانی
قم: ۷۷۱۵۵۱۱
دفتر آيت الله صانعی
قم: ۷۷۴۴۰۱۰
/ 0 نظر / 15 بازدید